Wybierz inny temat

Jak wykonać zmianę danych Abonenta domeny globalnej?

W celu zmiany danych Abonenta domeny globalnej zaloguj się do Panelu Klienta i przejdź do zakładki Zarządzanie usługami -> lista Abonentów.

Na liście odszukaj Abonenta, którego dane chcesz poprawić i kliknij w nazwę skróconą lub nazwę Abonenta. Na kolejnym ekranie wyświetlą się obecne dane Abonenta wraz z listą jego domen. Kliknij przycisk Zmiana danych Abonenta.


Zgodnie z zasadami ICANN, w przypadku chęci zmiany danych Abonenta domeny globalnej obejmujących:

  • status prawny (z osoby fizycznej na firmę lub z firmy na osobę fizyczną)
  • numer NIP, REGON lub PESEL
  • nazwę firmy, imię i nazwisko Abonenta lub adres e-mail

wymagane jest wykonanie cesji, z możliwością późniejszej zmiany Klienta (płatnika) za usługę rejestracji domeny.

Jeśli chcesz poprawić dane Abonenta przynajmniej jednej domeny globalnej (z rozszerzeniem .com, .net, .biz, .org lub .info), wskaż, czy zmiany mają dotyczyć wszystkich domen czy tylko innych niż globalne.

  • wybranie wszystkich domen umożliwi zmianę nazwy skróconej, imienia i nazwiska reprezentanta (w przypadku firmy), adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu i numeru faksu - pozostałe dane muszą zostać zmienione poprzez przeprowadzenie cesji
  • wybranie domen polskich i europejskich (z rozszerzeniami .pl i .eu) umożliwi zmianę nazwy firmy, imienia i nazwiska Abonenta, nazwy skróconej, imienia i nazwiska reprezentanta, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numery telefonu i numeru faksu

Uwaga! Wybranie wyłącznie domen polskich oraz europejskich i dokonanie zmiany jednej z danych: adresu e-mail, nazwy firmy lub imienia i nazwiska Abonenta spowoduje powstanie nowego Abonenta różniącego się w zakresie zmienionych danych.

Po wpisaniu aktualnych danych zapoznaj się z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptuj ją, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie