Wybierz inny temat

Jak dokonać cesji domeny na wniosek pisemny?

Jeśli masz dostęp do obecnego adresu e-mail Abonenta, zgłoś cesję na wniosek elektroniczny. W przeciwnym wypadku, w celu zgłoszenia cesji domeny na wniosek pisemny zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl i przejdź do zakładki Twoje usługi -> Domeny.

Na liście domen zaznacz domenę, dla której chcesz zgłosić cesję (można zaznaczyć więcej niż jedną domenę), a następnie kliknij przycisk Zgłoś cesję.

Na ekranie zgłoszenia cesji potwierdź domeny, dla których chcesz wykonać cesję i wprowadź dane nowego Abonenta lub wybierz go z listy zdefiniowanych Abonentów.

Następnie zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kliknij przycisk Dalej.


Jeśli masz dostęp do obecnego adresu e-mail Abonenta, to na kolejnym ekranie zgłoś cesję na wniosek elektroniczny. Jeśli nie - wybierz pisemny typ wniosku cesji.

Ważne! Ze względu na wymagania ICANN po wykonaniu cesji domeny globalnej (z rozszerzeniem .com, .net, .biz, .org lub .info) na usługę zostanie nałożona blokada uniemożliwiająca transfer do innego rejestratora. Blokada zostanie automatycznie zdjęta po upływie 60 dni.

Aby przejść dalej, sprawdź poprawność danych Abonenta i kliknij przycisk Zatwierdź.

Uwaga! Po zgłoszeniu cesji nie będą możliwe zmiana danych lub zmiana nazwy Abonenta domeny. Pamiętaj również, że cesja nie zmienia Klienta (Płatnika) za domenę. Jeśli chcesz zmienić dane Płatnika, zgłoś cesję na wniosek elektroniczny z przeniesieniem domeny do innego Panelu Klienta lub przenieś domenę po zrealizowaniu zgłaszanej cesji.


Sprawdź:

Jak mogę przenieść domenę pomiędzy Panelami Klienta (ze zmianą odbiorcy faktury)?


Po potwierdzeniu zgłoszenia pojawi się informacja o domenie (domenach), dla których zostały wygenerowane wnioski cesji.

Aby przeprowadzić cesję, kliknij przycisk Lista cesji i przejdź do zgłoszonego wniosku. Wnioski dla dotychczasowego i przyszłego Abonenta należy pobrać, wydrukować, czytelnie podpisać i dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny:

nazwa.pl sp. z o.o.
ul. Medweckiego 17
31-870 Kraków
z dopiskiem wniosek cesji

Do wniosku dołącz wymagane dokumenty, prześlij je faksem na numer 22 454 48 08 lub e-mailem na kontakt@nazwa.pl.

Dla Abonenta osoby fizycznej:

  • kserokopia dowodu osobistego z widoczną stroną zawierającą nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu oraz adres zameldowania. Na kopii dowodu osobistego należy zamazać (np. czarnym flamastrem) następujące dane: wizerunek (zdjęcie), nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost. Jeśli Abonentem jest osoba fizyczna nieposiadająca polskiego obywatelstwa, do wniosku powinna zostać dołączona kserokopia dokumentu tożsamości właściwego dla kraju, którego obywatelstwo posiada Abonent lub kserokopia paszportu

  • dla osoby fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. małoletniej) do kserokopii dokumentów potwierdzających tożsamość należy dołączyć wypełnione "Oświadczenie przedstawiciela ustawowego" (generowane automatycznie wraz z wnioskiem)

Dla Abonenta o statusie prawnym firma:

  • aktualne dokumenty rejestrowe firmy

  • firmy z zagranicy oprócz kserokopii dokumentów rejestrowych właściwych dla danego kraju powinny załączyć przysięgłe tłumaczenie na język polski dokumentów rejestrowych lub Apostil

Uwaga! Jeżeli dokumenty będą niekompletne, na każdy z adresów e-mail podanych jako kontaktowy w Panelu Klienta zostanie przesłana odpowiednia informacja. Brakujące dokumenty lub ewentualne błędy należy skorygować w ramach terminu ważności wniosku (30 dni). Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów w terminie zostanie wykonana zmiana Abonenta lub zmiana danych Abonenta.

Jeśli cesja dotyczyła domeny globalnej, a adres e-mail Abonenta nie był dotychczas zweryfikowany, to zostanie wysłana ponadto wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia poprawności danych. Brak weryfikacji może spowodować zawieszenie domeny.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie