Wybierz inny temat

Jak będzie wyglądała weryfikacja Partnera?

Aby certyfikat SSL został aktywowany, musisz pomyślnie przejść proces weryfikacji Partnera. W zależności od typu zamówionego certyfikatu proces weryfikacji może się różnić.

Certyfikat grupy DV

W przeciągu 24 godzin od zamówienia Certyfikatu SSL z tej grupy na e-mail przesłana zostanie wiadomość, zawierająca unikalny link, po kliknięciu którego potwierdzona zostanie dyspozycja wydania Certyfikatu.

E-mail zostanie wysłany na adres odpowiadający jednemu z poniższych, wybrany na ścieżce zamawiania.

Ważne: Koniecznie załóż taki adres!
 admin@...
 administrator@...
 hostmaster@...
 webmaster@...
 postmaster@...

W ciągu 24 godzin od wykonania potwierdzenia  otrzymasz informację o wystawieniu Certyfikatu.

Certyfikat grupy OV

Dla Certyfikatu SSL z tej grupy konieczne będzie przesłanie mailem jako skan, faksem lub pocztą tradycyjną - dokumentów, które potwierdzają tożsamość firmy: REGON, NIP, KRS lub EDG. Dokument powinien być sporządzony w języku angielskim lub przetłumaczony na ten język przez uprawnioną osobę.

Podczas trwania weryfikacji dane abonenta w bazie WHOIS muszą być ujawnione.

Kolejnym etapem weryfikacji jest przesłanie wiadomości z linkiem pozwalającym zatwierdzić zamówienie - dokładnie jak w przypadku Certyfikatu typu DV.

Gotowy Certyfikat będzie wysłany w kolejnej wiadomości mailowej, na ten sam adres, na który przesłano wcześniej powiadomienie.

Certyfikat grupy EV

Dla Certyfikatów EV proces weryfikacji danych jest najbardziej obszerny i dzieli się na kilka etapów.

W pierwszym etapie konieczne jest wskazanie dodatkowych danych:

 • osoby zatwierdzającej zamówienie certyfikatu - Certificate Approver Contact Information (imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz telefon - osoba ta musi być pracownikiem podmiotu certyfikowanego)
 • osoby zamawiającej - Certificate Requestor Contact Information (jeżeli nie jest to osoba zatwierdzająca zamówienie certyfikatu)

Wystawca certyfikatu może kontaktować się telefonicznie z osobą zatwierdzającą zamówienie (opcjonalnie również z osobą zamawiającą), dlatego bardzo istotne jest, aby osoby te umiały posługiwać się językiem angielskim.

Jeśli osobą zamawiającą lub zatwierdzającą nie jest właściciel, dyrektor lub prezes firmy, należy podać imię i nazwisko osoby zarządzającej oraz imię, nazwisko i stanowisko pracownika działu finansów, który potwierdzi zatrudnienie osoby zatwierdzającej.

Kolejnym etapem jest przesłanie fizycznych dokumentów potwierdzających dane firmy: REGON, KRS/EDG, NIP, sporządzonych w języku angielskim lub przetłumaczonych przez uprawnioną osobę.

Proces zamówienia przebiega następująco:

 1. Na adres e-mail zostanie przesłany indywidualny numer identyfikacyjny dla zamówienia oraz pisemny wniosek zamówienia certyfikatu EV. Wniosek należy wypełnić i przesłać do nazwa.pl (opcjonalnie także do wystawcy certyfikatu - GeoTrust).
 2. Na adres e-mail zdefiniowany w ścieżce zamawiania wysyłana jest równocześnie wiadomość z prośbą o potwierdzenie zamówienia certyfikatu.
 3. Wystawca kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z osobą zatwierdzającą zamówienie. W rozmowie przekazany zostanie kod weryfikacyjny, którego należy użyć do zaakceptowania i potwierdzenia pisemnego wniosku zamówienia certyfikatu EV.
 4. Osoba zamawiająca otrzyma na adres e-mail odnośnik do dokumentu.
Wymagania dotyczące weryfikacji na potrzeby certyfikatu EV

O certyfikat tego typu ubiegać mogą się:

 • agencje rządowe;
 • firmy (w tym Spółki Akcyjne, Spółki Z O.O. i podobne);
 • spółki cywilne/jawne;
 • stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej;
 • jednoosobowe działalności gospodarcze.

Niezbędne jest przedstawienie dokumentu rejestrowego, wystawionego przez odpowiedni podmiot, potwierdzającego:

 • numer rejestrowy organizacji;
 • datę utworzenia firmy;
 • adres siedziby lub prowadzenia działalności.

Jeśli adres siedziby firmy nie jest zawarty w danych agencji rządowych, inne źródła muszą go potwierdzić.

W przypadku, gdy o certyfikat ubiega się podmiot istniejący krócej niż 3 lata, GeoTrust weryfikuje firmę dodatkowo (na jeden z dwóch sposobów):

 • weryfikując różnego rodzaju pozarządowe źródła danych;
 • weryfikując istnienie oraz utrzymywanie aktywnego konta bankowego, depozytowego; czekowego lub innego (w instytucji finansowej np. banku).

Alternatywą jest w tym przypadku oficjalne pismo z opinią potwierdzającą istnienie firmy, wystawione i podpisane przez prawnika.

Warunki związane z weryfikacją domeny

Dane firmy zawarte w domenie powinny być całkowicie zgodne z informacjami wpisanymi do wniosku o certyfikat (CSR) oraz w dokumencie rejestrowym firmy. Jeśli dane są różne, niezbędne jest dokonanie dodatkowego potwierdzenia praw do dysponowania domeną (np. potwierdzone przez adwokata).

Dodatkowe warunki:

Dozwolone miejsca rejestracji domeny: akredytowany rejestrator ICANN

Brak możliwości wydania certyfikatu, gdy dane dysponenta (WHOIS) są niejawne - zarówno dla domen, gdzie dysponentem jest osoba fizyczna, jak i korzystających z usługi Ukrywania Danych Abonenta. Dane muszą zostać ujawnione na czas weryfikacji.

Osoba zamawiająca lub zatwierdzająca zamówienie certyfikatu musi wykazać się wiedzą na temat dysponenta certyfikowanej domeny podczas rozmowy telefonicznej.

Wymagania dotyczące weryfikacji osoby wnioskującej i zatwierdzającej wniosek.

Osoba zatwierdzająca (zamawiająca) musi być pracownikiem podmiotu certyfikowanego, a także posiadać odpowiednie upoważnienie do reprezentowania. Zatrudnienie osoby wskazanej we wniosku nie może być zweryfikowane jedynie przez sprawdzenie strony internetowej wnioskodawcy.

W przypadku, gdy osoba zatwierdzająca (zamawiająca) certyfikat nie jest wskazana w oficjalnych dokumentach rejestrowych, nie jest to np. właściciel, dyrektor, prezes, niezbędna będzie dodatkowa weryfikacja tej osoby (tytułu, stanowiska, danych osobowych na podstawie niezależnego źródła):

 • przedstawienie opinii wiarygodnego prawnika;
 • oficjalne pismo firmowe;
 • bezpośredni kontakt przedstawiciela GeoTrust z przełożonym lub inną osobą nadrzędną, mogącą potwierdzić tożsamość osoby wskazanej we wniosku (wnioskodawcy) i jej prawo do jego składania w imieniu swojej firmy;
 • GeoTrust może również kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z działem personalnym - celem weryfikacji danych.
Weryfikacja danych dotyczących szczegółów certyfikatu.

GeoTrust dokonuje weryfikacji informacji wskazanych we wniosku o certyfikat EV, kontaktując się telefonicznie z osobą wskazaną do tego procesu - osobą zamawiającą lub zatwierdzającą certyfikat (tutaj następuje również niezależna weryfikacja wskazanego numeru telefonu). Metody weryfikacji numeru telefonu jako właściwego są następujące:

 • weryfikacja książek telefonicznych oraz innych baz danych numerów telefonów - czy numer występuje. Dotyczy to także głównego, firmowego numeru telefonu.
 • pismo przesłane przez niezależnego i wiarygodnego prawnika (adwokata).
 • weryfikacja strony www wnioskodawcy, w poszukiwaniu numeru telefonu do osoby odpowiedzialnej - dokonywana przez pracownika GeoTrust.

W trakcie rozmowy weryfikacyjnej (w języku angielskim) osoba wytypowana przez wnioskodawcę jako zatwierdzająca wniosek o certyfikat, powinna być w stanie potwierdzić następujące informacje:

 • nazwę firmy, która złożyła wniosek o certyfikat EV oraz prawo osoby zatwierdzającej wniosek o certyfikat do reprezentowania firmy w zakresie procedury weryfikacyjnej;
 • prawo do dysponowania domeną przez firmę, która wnioskuje o certyfikat EV;
 • potwierdzić chęć otrzymania certyfikatu EV (czy wniosek jest prawdziwy);
 • zatwierdzić warunki uzyskania certyfikatu GeoTrust TrueBusinessID EV, uznając firmę GeoTrust za „wiarygodnego wystawcę certyfikatu”.

W przypadku, gdy firma GeoTrust napotka na problemy przy weryfikacji którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji, będzie ona mogła wnioskować o dodatkową, pisemną opinię prawną (np. prawnika - adwokata).
Często będą to dokumenty: „Professional Opinion Letter” (gdy firma certyfikująca ma zastrzeżenia co do wiarygodności firmy certyfikowanej) oraz „Principal Individual Letter” (gdy o certyfikat wnioskuje firma prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą). Dokumenty powinny być potwierdzone przez adwokata zrzeszonego w Okręgowej Radzie Adwokackiej.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie