Wybierz inny temat

Jak będzie wyglądała weryfikacja Partnera?

Aby certyfikat SSL został aktywowany, musisz pomyślnie przejść proces weryfikacji Partnera. W zależności od typu zamówionego certyfikatu proces weryfikacji może się różnić.

Certyfikat grupy DV

W przeciągu 24 godzin od zamówienia Certyfikatu SSL z tej grupy na e-mail przesłana zostanie wiadomość, zawierająca unikalny link, po kliknięciu którego potwierdzona zostanie dyspozycja wydania Certyfikatu.

E-mail zostanie wysłany na adres odpowiadający jednemu z poniższych, wybrany na ścieżce zamawiania.

Ważne! Do weryfikacji domeny załóż jeden z poniższych adresów.
 admin@...
 administrator@...
 hostmaster@...
 webmaster@...
 postmaster@...

W ciągu 24 godzin od wykonania potwierdzenia  otrzymasz informację o wystawieniu Certyfikatu.

Certyfikat grupy OV

Dla Certyfikatu SSL z tej grupy konieczne będzie przesłanie mailem jako skan, faksem lub pocztą tradycyjną - dokumentów, które potwierdzają tożsamość firmy: REGON, NIP, KRS lub EDG. Dokument powinien być sporządzony w języku angielskim lub przetłumaczony na ten język przez uprawnioną osobę.

Podczas trwania weryfikacji dane Abonenta domeny w bazie WHOIS muszą być ujawnione.

Kolejnym etapem weryfikacji jest przesłanie wiadomości z linkiem pozwalającym zatwierdzić zamówienie - dokładnie jak w przypadku Certyfikatu typu DV.

Gotowy Certyfikat będzie wysłany w kolejnej wiadomości mailowej, na ten sam adres, na który przesłano wcześniej powiadomienie.

Certyfikat grupy EV

Dla Certyfikatów EV proces weryfikacji danych jest najbardziej obszerny i dzieli się na kilka etapów.

W pierwszym etapie konieczne jest wskazanie dodatkowych danych:

 • osoby zatwierdzającej zamówienie certyfikatu - Certificate Approver Contact Information (imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz telefon - osoba ta musi być pracownikiem podmiotu certyfikowanego)
 • osoby zamawiającej - Certificate Requestor Contact Information (jeżeli nie jest to osoba zatwierdzająca zamówienie certyfikatu)

Wystawca certyfikatu może kontaktować się telefonicznie z osobą zatwierdzającą zamówienie (opcjonalnie również z osobą zamawiającą), dlatego bardzo istotne jest, aby osoby te umiały posługiwać się językiem angielskim.

Jeśli osobą zamawiającą lub zatwierdzającą nie jest właściciel, dyrektor lub prezes firmy, należy podać imię i nazwisko osoby zarządzającej oraz imię, nazwisko i stanowisko pracownika działu finansów, który potwierdzi zatrudnienie osoby zatwierdzającej.

Kolejnym etapem jest przesłanie fizycznych dokumentów potwierdzających dane firmy: REGON, KRS/EDG, NIP, sporządzonych w języku angielskim lub przetłumaczonych przez uprawnioną osobę.

Proces zamówienia przebiega następująco:

 1. Na adres e-mail zostanie przesłany indywidualny numer identyfikacyjny dla zamówienia oraz pisemny wniosek zamówienia certyfikatu EV. Wniosek należy wypełnić i przesłać do nazwa.pl (opcjonalnie także do wystawcy certyfikatu - GeoTrust).
 2. Na adres e-mail zdefiniowany w ścieżce zamawiania wysyłana jest równocześnie wiadomość z prośbą o potwierdzenie zamówienia certyfikatu.
 3. Wystawca kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z osobą zatwierdzającą zamówienie. W rozmowie przekazany zostanie kod weryfikacyjny, którego należy użyć do zaakceptowania i potwierdzenia pisemnego wniosku zamówienia certyfikatu EV.
 4. Osoba zamawiająca otrzyma na adres e-mail odnośnik do dokumentu.
Wymagania dotyczące weryfikacji na potrzeby certyfikatu EV

O certyfikat tego typu ubiegać mogą się:

 • agencje rządowe;
 • firmy (w tym Spółki Akcyjne, Spółki Z O.O. i podobne);
 • spółki cywilne/jawne;
 • stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej;
 • jednoosobowe działalności gospodarcze.

Niezbędne jest przedstawienie dokumentu rejestrowego, wystawionego przez odpowiedni podmiot, potwierdzającego:

 • numer rejestrowy organizacji;
 • datę utworzenia firmy;
 • adres siedziby lub prowadzenia działalności.

Jeśli adres siedziby firmy nie jest zawarty w danych agencji rządowych, inne źródła muszą go potwierdzić.

W przypadku, gdy o certyfikat ubiega się podmiot istniejący krócej niż 3 lata, GeoTrust weryfikuje firmę dodatkowo (na jeden z dwóch sposobów):

 • weryfikując różnego rodzaju pozarządowe źródła danych;
 • weryfikując istnienie oraz utrzymywanie aktywnego konta bankowego, depozytowego; czekowego lub innego (w instytucji finansowej np. banku).

Alternatywą jest w tym przypadku oficjalne pismo z opinią potwierdzającą istnienie firmy, wystawione i podpisane przez prawnika.

Warunki związane z weryfikacją domeny

Dane firmy zawarte w domenie powinny być całkowicie zgodne z informacjami wpisanymi do wniosku o certyfikat (CSR) oraz w dokumencie rejestrowym firmy. Jeśli dane są różne, niezbędne jest dokonanie dodatkowego potwierdzenia praw do dysponowania domeną (np. potwierdzone przez adwokata).

Dodatkowe warunki:

Dozwolone miejsca rejestracji domeny: akredytowany rejestrator ICANN

Brak możliwości wydania certyfikatu, gdy dane Abonenta w WHOIS są ukryte

Osoba zamawiająca lub zatwierdzająca zamówienie certyfikatu musi wykazać się wiedzą na temat dysponenta certyfikowanej domeny podczas rozmowy telefonicznej

Wymagania dotyczące weryfikacji osoby wnioskującej i zatwierdzającej wniosek.

Osoba zatwierdzająca (zamawiająca) musi być pracownikiem podmiotu certyfikowanego, a także posiadać odpowiednie upoważnienie do reprezentowania. Zatrudnienie osoby wskazanej we wniosku nie może być zweryfikowane jedynie przez sprawdzenie strony internetowej wnioskodawcy.

W przypadku, gdy osoba zatwierdzająca (zamawiająca) certyfikat nie jest wskazana w oficjalnych dokumentach rejestrowych, nie jest to np. właściciel, dyrektor, prezes, niezbędna będzie dodatkowa weryfikacja tej osoby (tytułu, stanowiska, danych osobowych na podstawie niezależnego źródła):

 • przedstawienie opinii wiarygodnego prawnika;
 • oficjalne pismo firmowe;
 • bezpośredni kontakt przedstawiciela GeoTrust z przełożonym lub inną osobą nadrzędną, mogącą potwierdzić tożsamość osoby wskazanej we wniosku (wnioskodawcy) i jej prawo do jego składania w imieniu swojej firmy;
 • GeoTrust może również kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z działem personalnym - celem weryfikacji danych.
Weryfikacja danych dotyczących szczegółów certyfikatu.

GeoTrust dokonuje weryfikacji informacji wskazanych we wniosku o certyfikat EV, kontaktując się telefonicznie z osobą wskazaną do tego procesu - osobą zamawiającą lub zatwierdzającą certyfikat (tutaj następuje również niezależna weryfikacja wskazanego numeru telefonu). Metody weryfikacji numeru telefonu jako właściwego są następujące:

 • weryfikacja książek telefonicznych oraz innych baz danych numerów telefonów - czy numer występuje. Dotyczy to także głównego, firmowego numeru telefonu.
 • pismo przesłane przez niezależnego i wiarygodnego prawnika (adwokata).
 • weryfikacja strony www wnioskodawcy, w poszukiwaniu numeru telefonu do osoby odpowiedzialnej - dokonywana przez pracownika GeoTrust.

W trakcie rozmowy weryfikacyjnej (w języku angielskim) osoba wytypowana przez wnioskodawcę jako zatwierdzająca wniosek o certyfikat, powinna być w stanie potwierdzić następujące informacje:

 • nazwę firmy, która złożyła wniosek o certyfikat EV oraz prawo osoby zatwierdzającej wniosek o certyfikat do reprezentowania firmy w zakresie procedury weryfikacyjnej;
 • prawo do dysponowania domeną przez firmę, która wnioskuje o certyfikat EV;
 • potwierdzić chęć otrzymania certyfikatu EV (czy wniosek jest prawdziwy);
 • zatwierdzić warunki uzyskania certyfikatu GeoTrust TrueBusinessID EV, uznając firmę GeoTrust za „wiarygodnego wystawcę certyfikatu”.

W przypadku, gdy firma GeoTrust napotka na problemy przy weryfikacji którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji, będzie ona mogła wnioskować o dodatkową, pisemną opinię prawną (np. prawnika - adwokata).
Często będą to dokumenty: „Professional Opinion Letter” (gdy firma certyfikująca ma zastrzeżenia co do wiarygodności firmy certyfikowanej) oraz „Principal Individual Letter” (gdy o certyfikat wnioskuje firma prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą). Dokumenty powinny być potwierdzone przez adwokata zrzeszonego w Okręgowej Radzie Adwokackiej.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie