Wybierz inny temat

Outlook Express

Program pocztowy Outlook Express jest domyślnie zainstalowany na komputerach działających w środowisku Microsoft Windows.
Do skonfigurowania konta pocztowego kowalski@twojanazwa.nazwa.pl, założonego w dowolnej usłudze hostingowej w nazwa.pl, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer POP3 i SMTP: twojanazwa.nazwa.pl
  • login: kowalski@twojanazwa.nazwa.pl
  • hasło

Uwaga!
W loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną i poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. twojanazwa.pl. W takim przypadku loginem będzie: kowalski@twojanazwa.pl.

Dane konfiguracji konta

W głównym oknie programu z górnego menu należy wybrać kolejno: Narzędzia - Konta

W oknie Konta Internetowe naciśnij przycisk Dodaj oraz wybierz z menu Poczta... Spowoduje to uruchomienie Kreatora połączeń internetowych.

Nazwa wyświetlana

W pierwszym oknie Kreatora połączeń internetowych należy wpisać nazwę użytkownika, która zostanie umieszczona w polu Od we wszystkich wysyłanych przez Ciebie wiadomościach e-mail.

Aby kontynuować konfigurację konta, należy nacisnąć przycisk Dalej.

Adres e-mail

W tym kroku należy wpisać pełny adres e-mail konta, które konfigurujesz, np. kowalski@twojanazwa.nazwa.pl oraz nacisnąć przycisk Dalej.
Pamiętaj, że możesz wpisać w to pole adres e-mail z nazwą Twojej domeny, czyli np. kowalski@twojanazwa.pl.

W kolejnym kroku należy podać nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (POP3 i SMTP) np. twojanazwa.nazwa.pl. Ustaw także rodzaj serwera obsługującego pocztę przychodzącą, wybierając z listy protokół POP3.

Aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji, naciśnij przycisk Dalej.

W następnym oknie konfiguracyjnym należy podać login konta i hasło.

W rubryce Nazwa konta należy wpisać pełny adres konta (np. kowalski@twojanazwa.nazwa.pl). Zamiast domeny twojanazwa.nazwa.pl można podać dowolną inną domenę, poprawnie skonfigurowaną w programie Active.admin, np. twojanazwa.pl.

W polu Hasło wpisz hasło dostępowe do konta, ustawione w programie Active.admin lub Active.office.

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno z potwierdzeniem wykonanej konfiguracji konta. Naciśnij przycisk Zakończ, aby powrócić do listy obsługiwanych kont.

Możesz sprawdzić konfigurację utworzonego konta. Na liście kont internetowych zaznacz wybrane konto pocztowe (klikając na jego nazwę lewym przyciskiem myszy), po czym kliknij przycisk Właściwości. W zakładce Ogólne widoczne są podstawowe dane konta, kolejna zakładka opisana jest w dalszej części instrukcji.

Zakończenie pracy Kreatora połączeń internetowych nie wystarcza, by konto było w pełni skonfigurowane. Aby dokończyć konfigurację, należy ustawić opcję uwierzytelniania dla poczty wychodzącej.

Uwierzytelnienie SMTP i SSL

W celu poprawy bezpieczeństwa serwery pocztowe nazwa.pl są tak skonfigurowane, by uniemożliwić wysyłanie poczty bez autoryzacji. Konfigurując program pocztowy, należy włączyć funkcję uwierzytelnienia użytkownika serwera poczty wychodzącej (SMTP).

Ponadto w celu zapewnienia bezpiecznych połączeń, możliwe jest skonfigurowanie połączeń z szyfrowaniem SSL dla serwerów poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (POP3).

Aby ustawić uwierzytelnienie SMTP, należy w głównym oknie programu z górnego menu wybrać kolejno: Narzędzia - Konta (analogicznie jak w Kroku 2).

Na liście kont internetowych zaznacz wybrane konto pocztowe (klikając na jego nazwę lewym przyciskiem myszy), po czym kliknij przycisk Właściwości.

W oknie z właściwościami konta należy wybrać zakładkę Serwery i zaznaczyć opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia.

Po kliknięciu w przycisk Ustawienia należy zaznaczyć opcję Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej.

Zatwierdzając zmiany kliknięciem w przycisk OK, powrócisz do okna z właściwościami konta. Wybierz zakładkę Zaawansowane dla obydwu typów serwerów i zaznacz opcje Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) oraz wpisz numery portów:

  • dla Poczta wychodząca (SMTP) wpisz 465,
  • dla Poczta przychodząca (POP3) wpisz 995.

Należy kliknąć w przycisk OK i zakończyć konfigurację, wybierając przycisk Zamknij w oknie Konta internetowe.

Uwaga! Aby korzystać z połączenia z serwerami poczty z SSL, należy podać nazwy serwerów POP3 i SMTP w kliencie pocztowym w postaci adresu serwera, np. twojanazwa.nazwa.pl. Inne pola konfiguracyjne klienta pocztowego mogą zawierać nazwę domeny przekierowanej na serwer, czyli np. adres e-mail może być wpisany w postaci kowalski@twojanazwa.pl.

Podsumowanie

Program Outlook Express został skonfigurowany do obsługi konta e-mail o adresie kowalski@twojanazwa.nazwa.pl.

Konto będzie także funkcjonowało w dowolnej innej domenie, poprawnie skonfigurowanej na serwerze (np. kowalski@twojanazwa.pl).

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie