Wybierz inny temat

Jak dokonać cesji domeny na wniosek pisemny?

 

W celu zgłoszenia cesji domeny na wniosek papierowy zaloguj się do Panelu Klienta, wejdź do sekcji Twoje usługi, a następnie w zakładkę domeny. Na liście domen zaznacz domenę, dla której chcesz zgłosić cesję (można zaznaczyć dowolną liczbę domen), a następnie wybierz przycisk Zgłoś cesję

W kolejnym kroku należy wprowadzić dane nowego Abonenta lub wybrać opcję zdefiniowany Abonent i wybrać istniejącego Abonenta z listy (wszystkie pola w formularzu zostaną uzupełnione automatycznie). Aby przejść do kolejnego kroku kliknij przycisk Dalej.

W ostatnim kroku możesz zapoznać się ze szczegółami cesji i zmienić typ wniosku na pisemny.

Po kliknięciu w przycisk Zatwierdź pojawi się informacja potwierdzająca zgłoszenie cesji, a pod nim przycisk Lista cesji.

Po kliknięciu w przycisk Lista cesji przejdziesz do listy cesji, gdzie na górze zobaczysz zgłoszony wniosek. Klikając w numer cesji, możesz przejść do szczegółów wniosku i pobrać dokumenty (wnioski dla obecnego i nowego Abonenta) w formacie .pdf. Wnioski powinny zostać wydrukowane i podpisane (w przypadku firm podpisane przez osobę reprezentującą i dodatkowo podbite pieczątką firmową), a następnie przesłane na adres korespondencyjny nazwa.pl lub dostarczone osobiście do Działu Obsługi Klienta wraz z odpowiednimi dokumentami.

 Dokumenty dla Abonenta, który jest osobą fizyczną:

  • Kserokopia dowodu osobistego z widoczną stroną zawierającą nazwisko, numer PESEL, serię i nr dokumentu oraz adres zameldowania. Na kopii dowodu osobistego należy zamazać (np. czarnym flamastrem) następujące dane: wizerunek (zdjęcie), nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost. Jeśli Abonentem jest osoba fizyczna nieposiadająca polskiego obywatelstwa, do wniosku powinna zostać dołączona kserokopia dokumentu tożsamości właściwego dla kraju, którego obywatelstwo posiada Abonent lub kserokopia paszportu

  • Dla osoby fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. małoletniej) do kserokopii dokumentów potwierdzających tożsamość należy dołączyć wypełnione "Oświadczenie przedstawiciela ustawowego" (generowane automatycznie wraz z wnioskiem).

 

Dokumenty Abonenta mającego status prawny "firma":

  • Aktualne dokumenty rejestrowe firmy.

  • Firmy z zagranicy oprócz kserokopii dokumentów rejestrowych właściwych dla danego kraju powinny załączyć przysięgłe tłumaczenie na język polski dokumentów rejestrowych lub Apostil.

 

Uwaga! Jeżeli dokumenty będą niekompletne, na kontaktowy adres e-mail podany w Panelu Klienta zostanie przesłana odpowiednia informacja. Brakujące dokumenty lub ewentualne błędy można skorygować w ramach terminu ważności wniosku (30 dni). Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów w terminie zmiana Abonenta zostaje wykonana.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie